Πως, ποιοι και γιατί κλείνουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο!

Σχολιάστε

Πως, ποιοι και γιατί κλείνουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο!

Δελτίο τύπου της Πρυτανείας του ΕΜΠ που εξηγεί γιατί το ΕΜΠ σταματά κάθε λειτουργία του.Διαβάστε παρακάτω  ποιός και με ποιόν τρόπο κλείνει το Πολυτεχνείο της χώρας

Σε αναλυτική περιγραφή των επιπτώσεων που θα έχει η διαθεσιμότητα 399 υπαλλήλων του ΕΜΠ, διεύθυνση τη διεύθυνση, γραμματεία τη γραμματεία, τμήμα το τμήμα, προχώρησε με δελτίο Τύπου η Πρυτανεία του ΕΜΠ την Πέμπτη 26/9, καταλήγοντας ότι το Πολυτεχνείο αναγκαστικά σταματά κάθε δραστηριότητα.

Οι καταστροφικές επιπτώσεις στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που επιφέρει η διαθεσιμότητα τριακοσίων ενενήντα εννέα (399) διοικητικών υπαλλήλων του (βάσει της υπ’αριθμ. 135211/Β2 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων – υπ’αριθμ. 2384/ 24.9.2013 Φ.Ε.Κ.), καταστρατηγώντας κατάφωρα την συνταγματικώς κατοχυρωμένη αυτοδιοίκησή του, αποδιαρθρώνουν απόλυτα τη διοίκηση του Ε.Μ.Π.

Εν προκειμένω, η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών αποδιοργανώνεται πλήρως, καθόσον η μείωση του προσωπικού του αγγίζει το 65%, με άμεση συνέπεια να μην λειτουργεί πλέον το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ε.Μ.Π. σε σχέση με άλλα ιδρύματα σε διεθνές επίπεδο και να ακυρώνεται ο ρόλος του στην προοπτική ανάπτυξης της χώρας.

 Αναλυτικότερα αξίζει να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Διοικητικού η οποία υπάγεται διοικητικά στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών θα υποστεί μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της κατά 77%. Το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού θα απαρτίζεται πλέον από 2 άτομα, τα οποία αποκλείεται να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες υψηλές απαιτήσεις των αρμοδιοτήτων τους.

 Τα Τμήματα Διδακτικού Προσωπικού και Διεκπεραίωσης και Αρχείου καθώς και το Τμήμα Προστασίας των εγκαταστάσεων θα αποτελούνται πλέον από 2 άτομα έκαστο. Γίνεται από μία πρώτη ματιά αντιληπτό ότι τα δύο άτομα που θα απαρτίζουν πλέον το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού καθώς και το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού δεν θα δύνανται να ανταπεξέλθουν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από τα ανακύπτοντα ζητήματα του συνόλου των υπαλλήλων και των καθηγητών του Ιδρύματος. Ο έλεγχος νομιμότητας, η εξέλιξη των περίπου 548 καθηγητών, η οποία συντελείτο ήδη με καθυστέρηση, θα διεκπεραιώνεται πλέον σε μεγαλύτερους χρόνους.

 Το Τμήμα Προστασίας των Εγκαταστάσεων σχεδόν καταργείται καθώς από 31 υπαλλήλους θα αποτελείται πλέον από μόλις 2, οι οποίοι δύο (2) υπάλληλοι θα έχουν την υποχρέωση να φυλάττουν ένα χώρο 1000 στρεμμάτων, που φιλοξενεί καθημερινά δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, καθώς και το προσωπικό του Ιδρύματος, και όπου έχουν παρατηρηθεί συχνά περιστατικά παραβατικότητας.

 Ομοίως αποδιαρθρώνεται και η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με μείωση προσωπικού κατά 65%, με άμεσες συνέπειες να παραμείνει το Ίδρυμα αφενός χωρίς προμήθειες (καθόσον το Τμήμα Προμηθειών θα απαρτίζεται πλέον από ένα άτομο) και αδυναμία στοιχειώδους διαχείρισης των πόρων του Πολυτεχνείου, και αφετέρου χωρίς έγκαιρη έγκριση της μισθοδοσίας (Τμήμα Μισθοδοσίας 3 άτομα πλέον με μείωση 63%). 

 Η Διεύθυνση Σπουδών η οποία επίσης υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών πλήττεται καίρια, καθόσον καταργούνται ακόμη και ολόκληρα τμήματα με καθοριστικό ρόλο, και ενδεικτικά αναφέρεται το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η μείωση αγγίζει σχεδόν το 65% του συνόλου της Διεύθυνσης και το Ίδρυμα δεν θα δύναται να οργανώνει πλέον μεταπτυχιακές σπουδές ενώ μόνο κατ’ οικονομίαν θα διεξάγει τις προπτυχιακές, δεν θα υποστηρίζει ξένες γλώσσες, δεν θα είναι σε θέση να οργανώνει την πρακτική άσκηση.

 Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, υπαγόμενο διοικητικά στην Διεύθυνση Μέριμνας αποδυναμώνεται στελεχωμένο πλέον από τρία (3) μόλις άτομα, με αποτέλεσμα το Ε.Μ.Π. να μην ανταποκρίνεται στις παροχές που οφείλει στους χιλιάδες φοιτητές του (στέγαση, σίτιση κλπ), ιδιαίτερα απαραίτητες σήμερα, στις συνθήκες της κρίσης. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση που θα υποστεί και η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων, αγγίζοντας το 50% πλήττοντας καίρια εν συνόλω το ίδρυμα το οποίο δε θα είναι σε θέση να αναλύει, να σχεδιάζει, να αποτιμάει και το οποίο θα πρέπει να απορροφήσει όλους τους κραδασμούς από τον κίνδυνο παραβίασης της τράπεζας δεδομένων, καθώς και την κατάλυση κάθε διαδικασίας αξιολόγησης των σπουδών και των δομών του. Καθόσον εν τοις πράγμασι θα «εγκαταλειφθεί» επένδυση σε οργάνωση πληροφοριακών συστημάτων.

 Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, η οποία αποτελεί την αιχμή του δόρατος και έχει επιδείξει ιδιαίτερο αναπτυξιακό ρόλο, καθώς έχει προσελκύσει σημαντικά κονδύλια – που επιστρέφουν στο τριπλάσιο τους μισθούς των διοικητικών υπαλλήλων του ιδρύματος – και κατά συνέπεια έχει τονώσει την Ελληνική Κοινωνία αποδιαρθρώνεται κατά 60%, με ότι αυτό ευνοήτως συνεπάγεται.

 Επίσης αποδυναμώνεται και η γραμματεία του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου κατά 75%, η οποία αποτελεί μέχρι και σήμερα μοχλό ανάπτυξης και καινοτομίας του Ε.Μ.Π. Όσο αφορά τις Σχολές του Ιδρύματος, την πλήρη αποδιάρθρωση θα υποστούν οι έξι (6) από τις συνολικά εννέα (9) σχολές, οι οποίες δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν καθόσον δεν θα έχουν επαρκώς στελεχωμένες γραμματείες, ενώ δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

 Οι Σχολές του ΕΜΠ, με σημαντική αναγνώριση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προσελκύουν φοιτητές υψηλότατου επιπέδου και παρέχουν σπουδές βασισμένες σε επιτυχή Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συνεπώς το πλήγμα θα είναι βαρύ για την συνολική εικόνα του Ε.Μ.Π., το οποίο μέχρι σήμερα χαίρει διεθνούς αναγνωρίσεως, και το οποίο από αύριο δεν θα είναι σε θέση να καταρτίζει επαρκώς τους φοιτητές του.

 Συμπερασματικά, η διατήρηση της ποιότητας της εκπαίδευσης των φοιτητών του Ε.Μ.Π σε άρτιο επίπεδο απαιτεί επιπλέον διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης και συντήρηση της υποδομής εξοπλισμού. Οπότε προκύπτει αναντίρρητα ότι η μείωση του προσωπικού συνεπάγεται και την μείωση της ποιότητας γνώσης που θα παρέχεται καθόσον πλέον δεν θα υπάρχει το διοικητικό προσωπικό που θα στηρίζει τους εγνωσμένου κύρους καθηγητές του Ιδρύματος και που θα συνδράμει τους φοιτητές. Η κατάργηση των παραπάνω οργανικών θέσεων δεν πραγματοποιείται στη βάση ολοκληρωμένης και εμπεριστατωμένης μελέτης αναδιάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Πολυτεχνείου. Κρίθηκε εκ προοιμίου και προφανώς αυθαίρετα ότι οι υπηρεσίες των υπαλλήλων των κατηγοριών που αναφέρονται στην απόφαση δεν χρειάζονται και συνεπώς πρόκειται για προσωπικό που πλεονάζει, μολονότι το σχετικό οργανόγραμμα στη βάση των πραγματικών αναγκών του Ιδρύματος, που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο (απόφαση 18ης/2011 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου της 26ης.9.2011) και έχει επανειλημμένα υποβληθεί στα συναρμόδια Υπουργεία, κρίνει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών ως ελλειπή και αιτείται τη σύσταση νέων θέσεων.

 Συνεπώς, η πλήρης παράβλεψη της αναγκαιότητας ή μη των θέσεων εργασίας που περικόπτονται, καθώς και της συγκριτικής αξιολόγησής τους, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ορθό λόγο καθώς και την αρχή της οικονομικής αξιοποίησης δημοσίων πόρων και ως εκ τούτου είναι απρόσφορη. Αντιστρατεύεται ευθέως το σκοπό της ορθολογικότερης κατανομής του προσωπικού του Ε.Μ.Π., καταστρατηγώντας απόλυτα και την έννοια της αυτοδιοίκησης, αλλά και τον σκοπό της δημοσιονομικής εξυγίανσης, τον οποίο υποτίθεται ότι υπηρετεί. Αδιαμφισβήτητα επιπροσθέτως προσβάλλεται και η αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία το λαμβανόμενο μέτρο πρέπει να συνεπάγεται τα λιγότερα δυνατά μειονεκτήματα, τα οποία και δεν πρέπει να υπερσκελίζουν τα πλεονεκτήματα. Η ανωτέρω ρύθμιση παραβιάζει τις αρχές της μη διάκρισης, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Η επιλογή των θέσεων έπρεπε να γίνει με αντικειμενικά κριτήρια, υπηρεσιακά και κοινωνικά όπως αυτό υπαγορεύεται από την αρχή της αξιοκρατίας,.

 Η απρόσκοπτη λειτουργία των Α.Ε.Ι. ανήκει στον σκληρό πυρήνα του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο δεν μπορεί να παραβλέπει την έννοια της παιδείας και εν γένει του κράτους – πρόνοιας. Η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π., κατόπιν τούτων αποφασίζει την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια της χώρας, και στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων αλλά και σε δικαστήρια της Ευρώπης, επικαλούμενη τα συνταγματικά της δικαιώματα και τις διεθνείς συμβάσεις περί ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

 Η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. με λύπη της ενημερώνει την κοινή γνώμη ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εξαναγκάζεται, χωρίς τη θέλησή του, σε αδυναμία εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών, διεξαγωγής εξετάσεων, ορκωμοσίας πτυχιούχων και γενικώς κάθε άλλης ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας και παροχής κοινωνικού έργου, καθώς και ανταπόκρισης στις διεθνείς υποχρεώσεις του.

 Η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. υποστηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων για την αναστολή των επώδυνων μέτρων σε βάρος του Ε.Μ.Π.

Πηγή : http://left.gr/news/pos-dialyetai-polytehneio-anakoinosi-tis-prytaneias#…

πηγή : alfavita.gr Κυρ, 29/09/2013 – 16:09

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s